Skip to content

 

Avaldamise kuupäev:
07.12.2015
Pealkiri:
Kahjuhüvitis
Kohtu tasand:
Riigikohus
Kohtumenetluse liik:
Tsiviilkohtumenetlus
Lahendi number:
3-2-1-126-15
Kohtulahendi kuupäev:
25.11.2015
Viide õigusaktidele:
VÕS § 139 lg 1
VÕS § 140 lg 1
Seisukohad:
.

Asjaolud 

Isik X (hageja) esitas hagi OÜ X (kostja) vastu ja palus mõista kostjalt välja kahjuhüvitise ja viivise. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled töövõtulepingu, mille järgi kostja kohustus töövõtjana tegema remonditöid. Tööde lõppjärgus ilmnesid olulised puudused. Hageja andis kostjale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kuid kostja ei kõrvaldanud puudusi. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Ringkonnakohus rahuldas hageja apellatsioonkaebuse. Kostja esitas kassatsioonkaebuse. 


Riigikohtu seisukoht 

1. Kolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et asja menetluses ei ole tuvastatud asjaolusid, millest järelduks, et kohaldada tuleks VÕS § 139 lg-t 1. Viidatud säte võimaldab vähendada kahjuhüvitist olukorras, kus kahju tekkis osaliselt kahjustatud isikust tulenevatel asjaoludel või ohu tagajärjel, mille eest kahjustatud isik vastutab, ja ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist. 
2. Samas on ekslik ringkonnakohtu seisukoht, et asjas ei ole esile toodud ega tuvastatud asjaolusid, millest tulenevalt tuleks kohaldada VÕS § 140 lg-t 1. VÕS § 140 lg 1 võimaldab kohtul kahjuhüvitist vähendada, kui kahju hüvitamine täies ulatuses oleks kohustatud isiku suhtes äärmiselt ebaõiglane või muudel põhjustel mõistlikult vastuvõtmatu. Olukorras, kus tööde kokkulepitud eelarve on väike ja selle eest ei tellita kogu vajalikku tööd, äärmiselt ebaõiglane panna kostjale kohustust tasuda kahjuhüvitist, mis ületab peaaegu viis korda esialgu tasumisele kuulunud summat ja võib viia olukorrani, kus hageja saab kahjuhüvitisena sama palju raha, kui võinuks kuluda kogu katuse remondiks. 
3. Asja uuel läbivaatamisel tuleb ringkonnakohtul tulenevalt asjas tuvastatud asjaoludest hinnata VÕS § 140 lg 1 kohaldatavust, arvestades nii tööde eelarve ja nõutava kahjuhüvitise äärmist ebaproportsionaalsust kui ka seda, et kostja on pakkunud kompromissi ja osa puudustest ka parandanud. 

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *