Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Õnneli Matt – Võrdõiguslikkuse valdkonna suurimad väljakutsed ja lahendused

“Kõik inimesed on üldiselt võttes võrdsed ja eraldi võttes erinevad. Üldist võrdsust ja igaühe erinevust tuleb austada.”[1] Valdkonna suurimaks väljakutseks on ühtse ühiskondliku arusaama kujundamine sellest, et kuigi kõik inimesed on erinevad, on nad võrdselt inimesed ning seega võrdselt põhiõiguste kandjana õigustatud võrdsetele võimalustele. Võrdse kohtlemise juures tuleb eristada de jure ja de facto võrdsust. Mõtestamise teeb keeruliseks ja samal ajal lihtsaks arusaam, et toimub pidev muutumine ning esinevad vastandid (yin-yang filosoofia), kuid erinevus rikastab ja tagabki vajaliku tasakaalu.

Riigikohus on tõdenud, et üldise võrdsuspõhiõiguse esemeline kaitseala hõlmab kõiki eluvaldkondi.[2] Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 12 on sätestatud, et kõik on seaduse ees võrdsed ning avatud loetelu diskrimineerimise keelu aluseks olevatest tunnustest,[3] mille juures tuleb meeles pidada, et kindlasti kuuluvad loetelusse ka vanus, seksuaalne sättumus, puue. Tunnetan tugevalt vajadust kaitsta neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Peamiseks selliseks grupiks ühiskonnas pean lapsi, sest täiskasvanute õiguste tagamisega tegeletakse juba aktiivselt. Leian, et lastele peavad täiskasvanutega kõrvutades olema sarnastes olukordades tagatud võrdsed võimalused – lapsed on lapseks olemise tõttu paljuski diskrimineeritud. Näiteks Covid19 kriisi ajal jäeti lapsed täiskasvanutega võrreldes negatiivses mõttes ebavõrdsesse olukorda. Paljudel lastel tuli saada distantsõppega omapäi hakkama, leida vahendid ülesannete digitaalsel moel sooritamiseks, jääda ilma sootsiumist, soojast lõunast ja juhendaja toest. Seevastu tagatakse täiskasvanutele kaugtöö korral kõik võimalused ülesannete distantsilt mugavaks ja efektiivseks lahendamiseks. Arvestades, et lapsed on e-õppel täiesti uues olukorras ja sõltuvad täielikult nendele tagatud tingimustest, on lapsed ebavõrdses seisus. Riigikohus on korduvalt võtnud üldise võrdsuspõhiõiguse kaitseala kokku lausesse “Võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt”.[4] Eeltoodu alusel soovin valdkondlikus tegevuses tagada, et digitaalne õpe arendatakse ja kohandatakse sobivaks kõikidele lastele. Peame arvestama, et lapsed on nii teineteise kui täiskasvanutega võrreldes täiesti erinevates oludes. Laste võrdsesse positsiooni asetamine aitab omakorda kaasa lapsevanemate võrdsusele. Seeläbi väheneb ka sooline palgalõhe ning paraneb naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Lapsed on meie ühiskonna alustala, grund ja tulevik, seejuures: Lapsed on õnnis ja üürike kohustus, mitte omand.” (Dr D. Hewson). Lapse parimates huvides on õiguslik üldpõhimõte, mille kohaselt piiratakse täiskasvanute (vanemad, ametiisikud, õpetajad, arstid, kohtunikud jt) mõjuvõimu laste üle. Põhimõte tugineb asjaolul, et täiskasvanud võtavad ainult oma positsiooni tõttu laste nimel vastu otsuseid, kuna lastel puudub kogemus ja olukorra hindamise võime. Zermatteni arvamuse kohaselt peab parima huvi põhimõte järgima iga lapse olulisust arvamust omava isiksusena ning lapse huve ei tohi samastada lapsevanema vajaduste ja huvidega.[5] Parima huvi printsiip peab kindlasti järgima lapse elu lühiajalist, keskmist ja pikaajalist perspektiivi – meeles pidades lapse õiguste konventsiooni ülemaailmsust ning tõlgendust, mis ei ole sõltuv kultuurist või teisi konventsioonis sätestatud õigusi eirav.[6] Konventsiooni aluspõhimõtete kohaselt on laps autonoomne ja aktiivne õiguste kandja, olenemata oma vanusest. Lapsel on õigus oma seisukohale igas teda puudutavas küsimuses ning õigus ärakuulamisele ja arvesse võtmisele lähtuvalt tema east ja küpsusest.[7]

Lähtuvalt enda kogemustest näen, et laste kaasamist praktiseeritakse väga vähe ja kui üldse, siis enamasti puudulikult. Probleemne koht on vanemliku kontrolli ning hooldusõiguse ja -kohustuse vaheline õhuke piir ning vastutuse jagunemine lapse, lapsevanema, riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Ei saa ega tohi pugeda laste mõistmatuse või teadmatuse taha, vaid parandada tuleb lastele ning lapsevanematele pakutavate teenuste ja teabe kvaliteeti, arusaadavust ja kättesaadavust ning lastega tegelevate spetsialistide professionaalsust. Volinikuna soovin lastele ja lapsevanematele suunatud teenuste kvaliteedi paranemist, suuremat märkamist ja teadvustamist.

Soovin laiendada valdkondlikku tegevust uuringutega, mis annavad võimalikult palju infot probleemküsimuste kohta, milledele lahendusi leides tõhustada võrdsete võimaluste tagamist erinevates situatsioonides. Oluline on näiteks teada, kuidas mõjutab õpiedukust ja tööelus hakkama saamist kodune majanduslik ja vaimne, kultuuriline, rahvuslik ning keeleline olukord jms. Lahenduste ideedeks tuleb kaasata huvigruppe, sh korraldada konkursse erinevatele kooliastmetele ning käsitleda temaatikat haridus-, kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna bakalaureusetöödes. Tulemused on vaja koondada reaalsete väljunditega dokumendiks, mille alusel koostada tegevuskava lahenduste ja parenduste ellu viimiseks. Peame jõudma meetmeteni, millega Ida-Virumaa ei oleks nn isolatsioonis, muulased kohaneksid ühiskonnas, tekiks üldise võrdsuse arusaam ja väheneks diskrimineerimine igas eluvaldkonnas. Esimeseks meetmeks võib olla (pere)lepituse läbimise kohtumenetluse eeltingimuseks seadmine ning perelepituse riiklikus korras tagamine. Muulastele tuleb tagada keeleõppe ja lõimumise parimad võimalikud abinõud. Karjäärinõustamine tuleb viia paremale tasemele ja tagada igale soovijale.

Kõik on omavahel seoses ning miski ei eksisteeri teiseta. Soovin ühiskonnas hoida tasakaalu ja seista selle eest, et igale ühiskondlikule grupile ja indiviidile on samas situatsioonis tagatud võrdsed võimalused ja ebavõrdsusesse jäänutele on pakutud täiendav abi ning toetus.

[1] (Said al-Andalus „Rahvuste erimite raamat – teadus keskajal”, inglise keelde tõlkinud Sema’an I.Salem ja Alok Kumar, University of Texas Press, Austin, 1991).
[2] Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 17. märts 2003. a otsus asjas nr 3-1-3-10-02, p 36.; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 06. märts 2002. a kohtuotsus asjas nr 3-4-1-1-02, p 13; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 01. oktoober 2007. a. otsus asjas nr 3-4-1-14-07, p 13.
[3] Eesti Vabariigi põhiseadus (RT I, 15.05.2015, 2).
[4] Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 03. aprill 2002. a. otsus asjas nr 3-4-1-2-02, p 17; Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 14. november 2002. a otsus asjas nr 3-1-1-77-02, p 22; Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 03. jaanuar 2008. a otsus asjas nr 3-3-1-101-06, p 20.
[5] Zermatten, J. (2010). The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation. Working Report, lk 6-7. [http://www.childsrights.org/html/documents/wr/wr_best_interest_child09.pdf]. (20.12.2011).
[6] Zermatten, J. (2010). The Best Interests of the Child. Literal Analysis, Function and Implementation. Working Report, lk 7. [http://www.childsrights.org/html/documents/wr/wr_best_interest_child09.pdf]. (20.12.2011).
[7] Lapse õiguste konventsioon netileheküljel:  https://www.riigiteataja.ee/akt/24016.

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

Равный порядок общения, за или против – Alina Reino

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Законодательство Эстонии не дает детальной

Loe lisaks -->>>

Семейное примирение лучшая альтернатива судебному производству

Не всегда людям в семейных спорах нужно обращаться в суд. Более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой судебному производству является семейное примирение. Подробнее об этом расскажет

Loe lisaks -->>>
Alina Reino

Разоблачение стереотипов о юристах

Недавно наткнулась на одну развлекательную передачу зарубежного производства. Концепция проста, один человек, представитель какой-либо профессии, рассказывает о том, что его больше всего раздражает в его профессии в самом широком смысле. Просмотрев что же выводит из себя стюардесс, зубных техников, нотариусов и прочих задумалась, что же выводит меня из равновесия. Изрядно поразмыслив, пришла к выводу, что некоторые стереотипы, сложившиеся вокруг профессии юриста, действительно раздражают:
1. «В Эстонии все законодательные нормы общедоступны, поэтому мне не нужен юрист, я справлюсь сам».
Если бы все было так просто, тысячи юристов Эстонии сидели бы безработные. К сожалению (или в мом случае к счастью) не совсем так обстоят дела. Да, в Riigiteataja действительно каждый желающий может посмотреть законы и судебную практику, однако судебный процесс и область юриспруденции в целом несколько сложнее, чем умение найти и прочитать закон. Законы нужно уметь правильно применять и трактовать, учитывая как основы права, так и различные исключения, коллизию норм и пр. Если у Вас болит зуб, вы же не лечите его сами несмотря на то, что знаете, как он выглядит и где находится. Всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Справедливости ради все-таки стоит добавить, что я встречала на практике людей среди клиентов, которые не являются юристами, но видимо у них врожденный талант к этому, но поверьте, это 1% из 100%.
2. «Работы юриста необоснованно дорогая».
Если смотреть цену на услуги юриста в свете сегодняшней минимальной зарплаты, то безусловно услуги юриста стоят баснословных денег. Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, а именно: чтобы стать юристом в классическом понимании этого слова, человеку необходимо отучиться 5 лет в университете. Помимо этого, юрист должен быть всегда в тонусе, что предполагает постоянное обучение, дополнение своих знаний и умений, чтения судебной практики и пр.
Помимо прочего, как правило на ведение Вашего дела у юриста идет больше времени, чем показано в счете + потратив на юридическую помощь сотни евро, клиент обычно получает выгоду, исчисляемую тысячами, а в ситуации с опекой или порядком общения это и вовсе бесценное. Вы все еще думаете, что работа юриста дорогая?
3. «Я расскажу юристу только нужную информацию».
Ох, если бы клиенты только понимали, как они вредят себе этим. Обращаясь к юристу за помощью, стоит учитывать, что вам необходимо будет быть абсолютно честным и быть готовым предоставить любую информацию, даже если вам она кажется несущественной. Юристы не задают вопросов любопытства ради. Также юрист не дает личностных оценок поведению клиентов. Юрист дает правовую оценку ситуации.
Некоторые люди пытаются, так сказать, понравится юристу, чтобы он точно был на их стороне, в следствие чего клиенты намеренно умалчивают или искажают часть информации. Так делать не нужно. Вы не на экзема пришли, а за квалифицированной помощью к компетентному специалисту.
4. «Юрист всегда должен быть на связи»
Некоторые клиенты считают необходимым писать юристу на рабочую почту, в facebook, viber, по sms (иногда по всем каналам одновременно) обо всем, что происходит в его/ее жизни днем и ночью, требуя немедленного ответа В таких случаях хочется напомнить, что юрист это тоже человек и ему необходимо время на отдых и частную жизнь. При возникновении какой-либо идеи или вопроса всегда можно написать на рабочую почту, и юрист ответит при первой возможности. Использование других каналов для общения уместно только в случае, когда действительно случается SOS ситуация, требующая немедленного решения, и юрист может в данном случае помочь. Если без ответа на вопрос ситуация до завтра не изменится, значит это не SOS ситуация.
Также, юрист не является психологом. Конечно же квалифицированный юрист окажет вам всестороннюю помощь и поддержку, объяснить правовые перспективы дела, поделится опытом аналогичных казусов, обсудит стратегию, постарается вас успокоить и морально подготовить к процессу, однако телефон юриста не является горячей линией при возникновении паники. Если вы чувствуете, что не справляетесь психологически и вам нужна поддержка, то всегда можно попросить помощи у юриста в поиске соответствующего специалиста, однако сам юрист не является экспертом решения подобных вопросов.
5. «Все юристы мошенники».
Существует мнение, что юристы специально затягивают процесс или представляют ненужный документ, чтобы выставить счета побольше. Вот категорически не согласна. Продолжительность судебного производства не зависит от юриста. Продолжительность судебного процесса зависит от сложности дела, от количества приобщенных лиц, от нагрузки суда и т.д. Представляемые суду документы (исковые заявление, мнения, заявления, ответы и пр.) необходимы для защиты клиента. Количество документов также зависит от сложности дела, от выбранной стратегии, от поведения противоположной стороны. Для того, чтобы у вас не возникало впечатления, что вас обманывают, очень важно найти «своего» юриста, которому вы будете всецело доверять.

Стереотипы есть в каждой работе, в каждой профессии есть свои нюансы, однако самое главное понимать, что позитива и удовольствия от деятельности получаешь больше, чем всего остального. С 9 класса я мечтала быть юристом и до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Это абсолютно моя сфера, каждое утро я с удовольствием бегу в офис и с большим рвением делаю свое дело. А любите ли вы свою работу так, как люблю ее я?

Полный текст можно посмотреть здесь: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90418627

Loe lisaks -->>>

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00