Law Firm

ÕIGUSNÕU

ÕIGUSNÕU™ uudised & artiklid

Alina Reino: Ringkonnakohtu töö ja II kohtuastmesse pöördumine

_XO_6756

Vastavalt PS §-le 15 igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem:

esimese astme kohtud on maakohtud, mis menetlevad  tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju;

ning halduskohtud, mis menetlevad haldusasju;

teise astme kohtud on ringkonnakohtud ehk apellatsioonikohtud;

kõrgeima astme kohus on Riigikohus ehk kassatsioonikohus.

Käesolev artikkel on pühendatud ringkonnakohtu tööle. Ringkonnakohus vaatab läbi tema tööpiirkonnas asuvate maakohtute lahendeid tsiviilasjades nende lahendite peale esitatud apellatsioon- ja määruskaebuste alusel.  Ringkonnakohus lahendab tsiviilasja kollegiaalselt vähemalt kolmeliikmelises kohtukoosseisus. Apellatsiooni korras on esimehel õigus asja arutamisele kaasata kohtukoosseisu sama kohturingkonna maakohtunik tema nõusolekul, kuid mitte eesistuja ega ettekandjana. Kohtuotsusele kaebuse esitamise õigus tekib protsessiosalisel sel päeval, mil kohtuotsus avalikult teatavaks saab – ükskõik, kas see toimub avaliku kuulutamisena samal istungil kohtusaalis, avaliku kuulutamisena kohtu poolt teatatud päeval või teatavaks tegemisega kohtu kantselei kaudu kohtu poolt teatatud päeval. Seadus ei tee erandit ei neile, kes kohtuistungil ei viibinud ega neile, kes kohtuotsuse hilisema teatavaks tegemise päeval mingil põhjusel otsusest teada ei saanud. Tulenevalt TsMS § 632 lg-st 1 tuleb apellatsioon esitada 30 päeva jooksul, alates otsuse apellandile kättetoimetamisest. Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on ühtne kõigi protsessiosaliste jaoks ja hakkab kulgema kohtuotsuse avalikult teatavaks tegemise päevast. Elektronpostiga esitatud apellatsioonkaebuse saabumisel ringkonnakohtusse loetakse apellatsioonkaebus esitatuks tähtaegselt, kui see on esitatud kuni apellatsioonitähtaja viimase päeva kella 24.00-ni (TsMS § 32 lg 2). Apellatsioonkaebuses tuleb märkida menetlusosalise või tema esindaja allkiri, digitaalallkiri või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldav tunnus. Pädeva isiku allkirja puudumine apellatsioonkaebusel annab ringkonnakohtule aluse jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

Ringkonnakohus tuvastab esimese astme kohtu otsuses tuvastamata asjaolusid ja hindab kohtuotsuses hindamata tõendeid üksnes juhul, kui: asjaolu, millele tugineti, ja tõend, mis esitati, jäeti põhjendamatult tähelepanuta või kui asjaolu või tõendit ei saanud varem esitada kohtu poolt menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu või muul mõjuval põhjusel, muu hulgas põhjusel, et asjaolu või tõend tekkis või sai poolele teatavaks või kättesaadavaks pärast asja lahendamist esimese astme kohtus. Uue asjaolu ja tõendi esitamise lubatavust peab pool oma kaebuses või vastuses põhjendama ja kohtu nõudmisel põhistama. Kui pool uue asjaolu või tõendi esitamise lubatavust ei põhjenda või ei põhista, jätab kohus selle tähelepanuta, välja arvatud juhul, kui tõend on ilmselt vajalik asja õigemaks lahendamiseks ja vastaspool on tõendi vastuvõtmisega nõus. Ringkonnakohus ei kogu, uuri ega hinda uuesti esimese astme kohtu menetluses kogutud, uuritud ja hinnatud tõendeid, välja arvatud juhul, kui pool vaidlustab esimese astme kohtu otsuses vastava tõendi hindamise alusel tuvastatud asjaolu või vastava asjaolu tõendamise menetluse menetlusnormide olulise rikkumise tõttu ja ringkonnakohus peab tõendi uut uurimist ja hindamist vajalikuks (TsMS § 652 lg 3 ja 4).

Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamisel peab ringkonnakohus kontrollima, kas on täidetud kaebuse menetlusse võtmise eeldused, mh kas on tasutud riigilõiv. Kui apellatsioonkaebus on esitatud puudusega, nt riigilõivu ei ole makstud, peab ringkonnakohus andma menetlusosalisele TsMS § 3401 lg 1 alusel tähtaja puuduse kõrvaldamiseks, jättes kaebuse seniks käiguta.  Kui kohtu määratud tähtpäevaks puudusi ei kõrvaldata, jäetakse avaldus, taotlus või kaebus menetlusse võtmata ja tagastatakse. Ringkonnakohtul ei ole alust keelduda apellatsioonkaebust menetlemast, kui apellatsioonkaebusest nähtub piisavalt selgelt, millist ringkonnakohtu lahendit hageja taotleb. Olukorras, kus hageja on esitanud apellatsioonkaebuse maakohtu otsuse peale, millega jäeti hagi rahuldamata, saab hagi rahuldamise soovi eeldada apellatsioonkaebuse taotlusest tühistada hagi rahuldamata jättev maakohtu otsus. TsMS § 634 lg-st 1 tulenevalt võib apellant kaebust muuta ja täiendada apellatsioonitähtaja lõpuni. Sama sätte lg 2 järgi ei välista eeltoodu apellandi õigust esitada uusi asjaolusid, mis tekkisid või said apellandile teatavaks pärast apellatsioonitähtaja möödumist.

TsMS § 637 lg 2^1 kohaldamisel ei ole tähendust, kas ja milliseid lihtsustusi maakohus asja menetlemisel tegi. Ringkonnakohus ei pea lihtmenetluse asjas apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest keeldumist TsMS § 637 lg 2^1 alusel pikemalt põhjendama, kui et määrusest oleks selgelt arusaadav, et kaebuse menetlemisest on keeldutud viidatud normi alusel ning põhjusel, et maakohus ei ole andnud luba edasikaebamiseks ning maakohtu otsuse tegemisel ei ole selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi, selgelt rikutud menetlusõiguse normi ega selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid või et võimalikud minetused materiaalõiguse normi ebaõigel kohaldamisel, menetlusnormide järgimisel või tõendite hindamisel ei võinud oluliselt mõjutada maakohtu lahendit.  Ringkonnakohus ei saa apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest TsMS § 637 lg 21 alusel keelduda, kui korraga on täidetud kolm tingimust: maakohus on lihtmenetluse asja otsuses kindlaks määranud menetluskulude rahalise suuruse menetlusosaline vaidlustab apellatsioonkaebuses ka menetluskulude rahalise suuruse; täidetud on TsMS § 178 lg-s 2 sätestatud eeldus ehk vaidlustatav menetluskulude summa ületab 200 eurot

TsMS § 637 lg 1 p-s 3 on sätestatud, et kohus ei võta apellatsioonkaebust menetlusse, kui apellatsioonkaebuselt ei ole tasutud riigilõiv. Kui menetlusosaline ei esita kohtule riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti või muid riigilõivu tasumise kontrollimist võimaldavaid andmeid, on kohtutel võimalik kontrollida riigilõivu tasumist asjakohasest elektroonilisest süsteemist. Riigilõivu osamaksetega tasumise võimaldamisel võib kohus keelduda apellatsioonkaebuse menetlusse võtmisest ka juhul, kui tasumata on üksnes esimene osamakse (vt Riigikohtu 30. novembri 2016. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-67-16, p-d 14 ja 15). Kohus võib keelduda kaebust menetlemast aga üksnes juhul, kui lõiv on maksmata kaebuse menetlusse võtmisest keeldumise määruse tegemise ajaks. Riigilõivu tasumist on kohtul võimalik kontrollida.

Ringkonnakohus jätab apellatsioonkaebuse määrusega läbi vaatamata, kui ilmneb, et apellatsioonkaebus oli võetud ringkonnakohtu menetlusse ebaõigesti. Kui apellatsioonkaebuse läbivaatamist takistava puuduse saab ilmselt kõrvaldada, annab kohus määrusega apellandile mõistliku tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui apellant jätab kohtu nõudmise tähtpäevaks täitmata, jätab kohus apellatsioonkaebuse läbi vaatamata.Selle eesmärgiks on vältida apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmisega kiirustamist. Kohus teatab menetlusosalistele enne määruse tegemist kavandatavast apellatsioonkaebuse läbivaatamata jätmisest ja selle põhjustest ning annab apellandile võimaluse avaldada selle kohta kohtu määratud tähtpäevaks oma arvamust. Vajaduse korral peab kohus avalduse läbivaatamata jätmise lahendamiseks istungi. Apellatsioonkaebuse läbivaatamata jätmise määruse peale võib esitada määruskaebuse Riigikohtule.

Kui apellant või vastustaja ei ole taotlenud asja lahendamist kohtuistungil ning apellatsioonkaebuses ei vaidlustatud mitte asja tõenduslikku külge, vaid materiaalõigusnormi tõlgendamis, võib kohus TsMS § 316 järgi protsessiosalisi kohtusse kutsumata lahendada asja kirjalikus menetluses. Kui apellatsioonikohus peab asja lahendamisel oluliseks asjaolu, mida pole varem käsitletud, siis tuleb anda protsessiosalistele võimalus selle asjaolu olemasolu või puudumist tõendada. Protsessiosalisel peab olema võimalus esitada oma seisukoht ja tõendid asjaolu kohta, mida kohus oluliseks peab.

Ringkonnakohtus on võimalik ka määrata kohtuotsuse täitmise korda. Menetlusökonoomia põhimõttest (TsMS § 2) lähtudes peab ringkonnakohus esmajoones püüdma asja ise lahendada ning üksnes erandina saatma asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Apellatsioonkaebuse menetlemisel peab ringkonnakohus TsMS § 652 järgi sisuliselt hindama kõiki poolte õigel ajal ja nõuetele vastavalt esitatud asjaolusid ja tõendeid. Menetlusökonoomia põhimõttest tulenevalt peab ringkonnakohus vajadusel hindama ka uusi tõendeid ja tuvastama asjaolusid. Ringkonnakohus ei tohi teha lahendit tuginedes asjaoludele, mida hageja maakohtus hagi alusena ei esitanud. Kuid lapse elatise vaidluses apellatsioonimenetluses uue lapse sünni kohta apellatsioonimenetluse ajal tõendi esitamsel, tuleb ringkonnakohtul sellega arvestada ning anda vajalikul juhul tähtaeg, mille jooksul esitada tõendid lapsele tehtavate kulutuste kohta.

Asja maakohtule uueks läbivaatamiseks saatmise korral ei ole ringkonnakohtul vajadust ja mõistlikku põhjendust hinnata tõendeid ning tuvastada asjaolusid, sest TsMS § 658 lg 2 järgi on asja uuesti läbivaatavale kohtule kohustuslikud üksnes ringkonnakohtu otsuse seisukohad materiaalõiguse ja menetlusõiguse normi tõlgendamisel ja kohaldamisel. Hagimenetluses kohus on seotud menetlusosaliste esitatud materiaalõigusel põhinevate nõuetega ega saa teha otsust osas, milles ei ole kaebust esitatud. Seadus ei nõua kõigi apellatsiooniasjade lahendamist ringkonnakohtu istungil, kuna eelduslikult on pooled üldjuhul juba maakohtus soovi korral suuliselt ära kuulatud. Ringkonnakohtule on antud kaalutlusõigus otsustada, kas apellandi või tema esindaja puudumine istungilt takistab asja lahendamist või võib apellandi õigusi oluliselt kahjustada ja kaalub seetõttu üles vajaduse lahendada asi mõistliku aja jooksul ja vältida asja edasilükkamisest mh vastaspoolele täiendavate kulude tekkimist. Apellatsioonkaebuse väidetele peab ringkonnakohus vastama sõltumata istungist ja apellandi osalemisest sellel.

Ringkonnakohus lahendab apellatsioonkaebuse esimese astme kohtu otsuse peale otsusega. Ringkonnakohtu otsuse sissejuhatuses märgib kohus lisaks esimese astme kohtu otsuse andmetele, kes on apellatsioonkaebuse esitanud. Kui ringkonnakohus tühistab maakohtu otsuse, siis tühistab ta selle ka tuvastatud asjaolusid puudutavas osas ning peab ise analüüsima kõiki poolte maa- ja ringkonnakohtu menetluses esitatud faktilisi ja õiguslikke väiteid ning tõendeid. Ringkonnakohus peab oma seisukohta põhjendama ning märkima otsuses tuvastatud asjaolud, nendest tehtud järeldused ja tõendid, millele on rajatud kohtu järeldused. Ringkonnakohus ei ole poole taotlusega seotud ka siis, kui tal on õigus teha asjas uus otsus ilma asja maakohtule uueks arutamiseks saatmata. Asja uuesti läbivaatavale kohtule on kohustuslikud üksnes ringkonnakohtu otsuse seisukohad materiaal- ja menetlusõiguse normi tõlgendamisel ja kohaldamisel.

Usaldusväärne partner

Tagame alati oma kliendile konfidentsiaalsuse ning privaatse töökeskkonna.

Alati olemas

Kiire suhtlus ja tagasiside on tagatud iga kliendipaketiga.

Täpsus & korrektsus

Peame tähtaegadest alati kinni. Meie klient võib olla kindel, et dokumendid ning nõuded on esitatud korrektselt.

VALI AJAJOONE JÄRGI

Равный порядок общения, за или против – Alina Reino

Наиболее частым предметом спора между родителями после развода/расставания является место жительства общего ребенка и порядок общения между родителями и ребенком. Законодательство Эстонии не дает детальной

Loe lisaks -->>>

Семейное примирение лучшая альтернатива судебному производству

Не всегда людям в семейных спорах нужно обращаться в суд. Более дешевой, эффективной и быстрой альтернативой судебному производству является семейное примирение. Подробнее об этом расскажет

Loe lisaks -->>>
Alina Reino

Разоблачение стереотипов о юристах

Недавно наткнулась на одну развлекательную передачу зарубежного производства. Концепция проста, один человек, представитель какой-либо профессии, рассказывает о том, что его больше всего раздражает в его профессии в самом широком смысле. Просмотрев что же выводит из себя стюардесс, зубных техников, нотариусов и прочих задумалась, что же выводит меня из равновесия. Изрядно поразмыслив, пришла к выводу, что некоторые стереотипы, сложившиеся вокруг профессии юриста, действительно раздражают:
1. «В Эстонии все законодательные нормы общедоступны, поэтому мне не нужен юрист, я справлюсь сам».
Если бы все было так просто, тысячи юристов Эстонии сидели бы безработные. К сожалению (или в мом случае к счастью) не совсем так обстоят дела. Да, в Riigiteataja действительно каждый желающий может посмотреть законы и судебную практику, однако судебный процесс и область юриспруденции в целом несколько сложнее, чем умение найти и прочитать закон. Законы нужно уметь правильно применять и трактовать, учитывая как основы права, так и различные исключения, коллизию норм и пр. Если у Вас болит зуб, вы же не лечите его сами несмотря на то, что знаете, как он выглядит и где находится. Всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Справедливости ради все-таки стоит добавить, что я встречала на практике людей среди клиентов, которые не являются юристами, но видимо у них врожденный талант к этому, но поверьте, это 1% из 100%.
2. «Работы юриста необоснованно дорогая».
Если смотреть цену на услуги юриста в свете сегодняшней минимальной зарплаты, то безусловно услуги юриста стоят баснословных денег. Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, а именно: чтобы стать юристом в классическом понимании этого слова, человеку необходимо отучиться 5 лет в университете. Помимо этого, юрист должен быть всегда в тонусе, что предполагает постоянное обучение, дополнение своих знаний и умений, чтения судебной практики и пр.
Помимо прочего, как правило на ведение Вашего дела у юриста идет больше времени, чем показано в счете + потратив на юридическую помощь сотни евро, клиент обычно получает выгоду, исчисляемую тысячами, а в ситуации с опекой или порядком общения это и вовсе бесценное. Вы все еще думаете, что работа юриста дорогая?
3. «Я расскажу юристу только нужную информацию».
Ох, если бы клиенты только понимали, как они вредят себе этим. Обращаясь к юристу за помощью, стоит учитывать, что вам необходимо будет быть абсолютно честным и быть готовым предоставить любую информацию, даже если вам она кажется несущественной. Юристы не задают вопросов любопытства ради. Также юрист не дает личностных оценок поведению клиентов. Юрист дает правовую оценку ситуации.
Некоторые люди пытаются, так сказать, понравится юристу, чтобы он точно был на их стороне, в следствие чего клиенты намеренно умалчивают или искажают часть информации. Так делать не нужно. Вы не на экзема пришли, а за квалифицированной помощью к компетентному специалисту.
4. «Юрист всегда должен быть на связи»
Некоторые клиенты считают необходимым писать юристу на рабочую почту, в facebook, viber, по sms (иногда по всем каналам одновременно) обо всем, что происходит в его/ее жизни днем и ночью, требуя немедленного ответа В таких случаях хочется напомнить, что юрист это тоже человек и ему необходимо время на отдых и частную жизнь. При возникновении какой-либо идеи или вопроса всегда можно написать на рабочую почту, и юрист ответит при первой возможности. Использование других каналов для общения уместно только в случае, когда действительно случается SOS ситуация, требующая немедленного решения, и юрист может в данном случае помочь. Если без ответа на вопрос ситуация до завтра не изменится, значит это не SOS ситуация.
Также, юрист не является психологом. Конечно же квалифицированный юрист окажет вам всестороннюю помощь и поддержку, объяснить правовые перспективы дела, поделится опытом аналогичных казусов, обсудит стратегию, постарается вас успокоить и морально подготовить к процессу, однако телефон юриста не является горячей линией при возникновении паники. Если вы чувствуете, что не справляетесь психологически и вам нужна поддержка, то всегда можно попросить помощи у юриста в поиске соответствующего специалиста, однако сам юрист не является экспертом решения подобных вопросов.
5. «Все юристы мошенники».
Существует мнение, что юристы специально затягивают процесс или представляют ненужный документ, чтобы выставить счета побольше. Вот категорически не согласна. Продолжительность судебного производства не зависит от юриста. Продолжительность судебного процесса зависит от сложности дела, от количества приобщенных лиц, от нагрузки суда и т.д. Представляемые суду документы (исковые заявление, мнения, заявления, ответы и пр.) необходимы для защиты клиента. Количество документов также зависит от сложности дела, от выбранной стратегии, от поведения противоположной стороны. Для того, чтобы у вас не возникало впечатления, что вас обманывают, очень важно найти «своего» юриста, которому вы будете всецело доверять.

Стереотипы есть в каждой работе, в каждой профессии есть свои нюансы, однако самое главное понимать, что позитива и удовольствия от деятельности получаешь больше, чем всего остального. С 9 класса я мечтала быть юристом и до сих пор ни разу не пожалела о своем выборе. Это абсолютно моя сфера, каждое утро я с удовольствием бегу в офис и с большим рвением делаю свое дело. А любите ли вы свою работу так, как люблю ее я?

Полный текст можно посмотреть здесь: https://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=90418627

Loe lisaks -->>>

ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Юридическое бюро начинает крестовый поход против присяжного адвоката Robert Sarv во имя сохранения свободы слова и выражения

Представитель: юрист Õnneli Mat ÕIGUSNÕU OÜ Составитель: ÕIGUSNÕU процедурный комитет sonaonvaba@lawconsult.ee По совету своих клиентов Юридическое бюро ÕIGUSNÕU призывает объединиться людей, которые получили претензионное письмо

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Praktikantidest

Meil on juba mitu praktikanti sooritanud edukalt oma õigusalase praktika. Praktikante on olnud nii rakenduskõrghariduse-, bakalaeuruse- kui ka magistriõppest. Praktikandid on saanud lisaks tugevale ning

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

Ebaproportsionaalne kahjuhüvitis

  Avaldamise kuupäev: 07.12.2015 Pealkiri: Kahjuhüvitis Kohtu tasand: Riigikohus Kohtumenetluse liik: Tsiviilkohtumenetlus Lahendi number: 3-2-1-126-15 Kohtulahendi kuupäev: 25.11.2015 Viide õigusaktidele: • VÕS § 139 lg

Loe lisaks -->>>
Õnneli Matt

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: A San Francisco cable car holds 60 people. This

Loe lisaks -->>>
Asukoht

J. Kunderi 42,
10121 Tallinn

Oleme avatud

9:00  – 17:00 
Esmaspäev – Reede

 

 

 

 

 

 

 

Asukoht

Oleme avatud

Võta ühendust

J. Kunderi 42, 

10121, Tallinn, Eesti Vabariik

Esmaspäev – Reede

9:00 – 17:00