Skip to content

Vastavalt perekonnaseadusele on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest. Lapse turvalisuse tagamine on üks tähtsamaid lapsevanema ülesandeid. Just vanemad peavad hindama ühe või teise olukorra potentsiaalset ohtu ja tegema endast kõikvõimaliku ohu ära hoidmiseks. Vastavalt Rahvusvaheliselt kadunud ja ekspluateeritud laste keskuse statistilistele andmetele kaob maailmas aasta jooksul 8 miljonit alaealist last.

Kuidas saab vanem tagada efektiivsemalt oma lapse turvalisuse? Ohud võivad ilmneda nii mängualas kui ka internetis, kuid vanematel ei ole alati võimalus olla vahetult laste läheduses, et sekkuda õigel ajal tekkinud ohuolukorda. Vastus on lihtne – vanemad peavad lapsega läbi viima profülaktilisi vestlusi, mille kaudu rääkida lapsele võimalikult palju turvalisusest. Sõltumata lapse vanusest ja soost, on vaja talle seletada lihtsaid reegleid ja aluseid, mis aitavad lapsel õigesti käituda ja lahendada iseseisvalt tekkinud kriisiolukorda ja/või paluda abi täiskasvanutelt. Samuti on kasulik tuua elulisi näiteid ja esitada lapsele avatud küsimusi, kuidas tema käituks ühes või teises ohuolukorras.

Allolev video on kohustuslik vaatamiseks nii vanematele kui ka lastele.

Omalt poolt soovime, et räägiksite oma lastega võimalikult palju turvalisusest ja erinevatest ohtudest, oleksite ise veelgi tähelepanelikumad ja valvsamad ning hoiaksite oma laste tegemistel silma peal!

Согалсно Закону о семье родитель имеет право и обязанность заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке. Обеспечение безопасности ребенка – в первую очередь задача родителей. Именно родители должны оценивать потенциальную опасносить той или иной ситуации и прилагать все возможные усилия для ее снижения. На сегодняшний день согласно данным Международного Центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год во всем мире пропадают без вести 8 миллионов несовершеннолетних. Каким же образом родитель может эффективно обеспечить безопасность своего ребенка? Ведь опасности могут подстерегать как на детской площадке, так и в интернете и так или иначе родители не всегда находятся в непосредственной близости от своих детей, чтобы вовремя вмешаться. Ответ прост – с ребенком нужно проводить профилактические беседы и постараться максимально раскрыть тему безопасности. Вне зависимости от возраста и пола ребенка, ему нужно объяснять простые правила, основы, которые в случае возникновения критической ситуации помогут выйти ему их нее самостоятельно и/или вовремя сигнализировать о помощи взрослым. Также, можно приводить жизненные примеры и задавать открытые вопросы о том, как ребенок бы вышел из той ил ииной ситуации.

Нижеследующие видео обязательно к просмотру как детей так и родителей.

Ну а мы желаем Вам быть бдительными и как можно больше общаться со своим ребенком на тему безопасности.

According to the Family Law Act, a parent has the right and duty to care for his minor child. Ensuring the safety of the child is primarily the task of the parents. It is parents who should assess the potential danger of a particular situation and make every effort to reduce it. Today, according to statistics of the International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), 8 million minors disappear all over the world every year. How can a parent effectively ensure the safety of his child? After all, dangers can lie in wait both on the playground and on the Internet, and one way or another, parents are not always in close proximity to their children to intervene in time. The answer is simple – you need to conduct preventive conversations with the child and try to maximize the topic of safety. Regardless of the age and gender of the child, he needs to explain simple rules, the basics, which, in the event of a critical situation, will help him or her to withdraw them independently and / or promptly signal help to adults. You can also give examples of life and ask open questions about how a child would get out of that situation.

The following videos are required to be viewed by both, children and parents.We wish you to be vigilant and communicate with your child as much as possible about safety. 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *