RSS ÕIGUSNÕU UUDISED & ARTIKLID

 • Praktika ootused July 4, 2019
  ÕIGUSNÕU
 • ÕIGUSNÕU поддерживает необходимость придания гласности теме насилия в отношении мужчин. Сделали перевод важной статьи. May 13, 2019
  В юридическое бюро ÕIGUSNÕU обращается много мужчин, которые пострадали от насилия в семье. Посредством сетевой работы и сотрудничества с клиентами мы находим способы решения проблемы и оказания своевременной помощи. Конечно же необходимо больше говорить о таком явлении, как насилие против мужчин, информировать общественность об этом и вовремя замечать данное явление. Нужно найти подходящие меры борьбы […]
  ÕIGUSNÕU
 • Lasteröövid. Laste turvalisus, abiks (EST, RUS, ENG) April 29, 2019
  Vastavalt perekonnaseadusele on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest. Lapse turvalisuse tagamine on üks tähtsamaid lapsevanema ülesandeid. Just vanemad peavad hindama ühe või teise olukorra potentsiaalset ohtu ja tegema endast kõikvõimaliku ohu ära hoidmiseks. Vastavalt Rahvusvaheliselt kadunud ja ekspluateeritud laste keskuse statistilistele andmetele kaob maailmas aasta jooksul 8 miljonit alaealist last. Kuidas […]
  ÕIGUSNÕU
 • 2018 Riigikohtu praktika analüüsid March 7, 2019
  https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/valmisid-jarjekordsed-kohtupraktika-ulevaated-1  
  ÕIGUSNÕU
 • Alina Sitkina tagasiside juristi praktikast ÕIGUSNÕU-s March 7, 2019
  https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLawConsult.ee%2Fposts%2F1310120119134970&width=500 Praktikakoha otsimisel oli minu jaoks tähtis leida selline koht, kus on võimalus rakendada maksimaalselt ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi, toetaks ja arendaks seni olemasolevaid teadmisi ja oskusi. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus praktika sooritada just ÕIGUSNÕU Õigusbüroos. Praktikale sain tänu ülikooli kursusekaaslasele, kes sooritas praktika selles õigusbüroos ning ta sai äärmiselt […]
  ÕIGUSNÕU
 • Riigikohtu praktika asenduskodus oleva alaealise lapse ülalpidamise kohustuse kohta January 8, 2019
  Asenduskodus osutatava teenuse (varasemas regulatsioonis asenduskoduteenus; kehtivas regulatsioonis asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus) riikliku rahastamise eesmärk on kaitsta asenduskodus viibiva lapse huve ning tagada tema vajaduste rahuldamine ka olukorras, kus vanemad ei täida lapse ülalpidamise kohustust. (Riigikohtu 25.04.2018 lahend tsiviilasjas nr 2-16-100215 p 17.1) Teenuse osutamise eesmärk ei ole kehtiva regulatsiooni kohaselt muutunud ning nii kehtiva kui ka […]
  ÕIGUSNÕU
 • Praktikant Alina koostas suurepärase juhise kaasomandi lõpetamata jätmise/ lõpetamise kohta November 9, 2018
  Käesoleva analüüsi jooksul arutatakse kehtiva seaduse kohase  kohtupraktikat kaasomandi lõpetamata jätmise osas. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja, mis alusel ehk põhjusel kohus võib kaasomandi lõpetamata jätta, kuna vastavalt asjaõigusseadusele §-le 76 lg-le 1 kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist, kui pooled ei saavutanud kohtuväliselt kokkulepet kaasomandi lõpetamise osas, nad pöörduvad kohtu poole ja tavaliselt […]
  ÕIGUSNÕU
 • Практикант Аlina Sitkina о прошедшей конференции в честь Дня отца November 9, 2018
  Меня зовут Алина Ситкина, я являюсь студенткой юридического факультета (магистратура) Таллиннского университета и в данный момент прохожу практику в юридическом бюро ÕIGUSNÕU. В понедельник, 5 ноября прошла конференция в честь Дня отца под девизом “Хочу нормальную семью“, на которую я попала благодаря приглашению руководителя моей практики, юриста Õnneli Matt. В роли выступающих были Mari Lill, […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi praktikant Alina Sitkina koondas mõtted isadepäeva konverentsist November 9, 2018
  Mina olen Alina Sitkina, olen Tallinna Ülikooli õigusteaduse magistrantuuri 2 õppeaasta tudeng ning praegusel hetkel olen ka praktikant ÕIGUSNÕU Õigusbüroos. Esmaspäeval, 5. novembril toimus isadepäeva konverents „Tahan normaalset perekonda!“, kus esinesid Mari Lill, Urve Palo, Kaido Höövelson, Anni ja Tomi Rahula. Ma sain konverentsile tänu minu praktika juhendaja jurist Õnneli Matt-ile. Konverentsi raames arutleti selliseid […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi leid. Siit on oodata midagi põnevat November 1, 2018
  Jurist Õnneli Matt avastas oma tavapärasel hiljutise Riigikohtu praktika analüüsimisel alloleva Riigikohtu teabe, mille ja st PKS § 143 vrs § 145 Riigikohtupoolsest analüüsimisest loodab ta saada laste hooldusõiguse maastikule midagi uut ja põnevat. Nende §-ide vastuolud ja tõlgendamise probleemid on juba ammu aktuaalsed, kuid vajame oma töös ka Riigikohtu suuniseid ja lahendeid (ka lahendusi). Jurist nendib, […]
  ÕIGUSNÕU
 • ? Kas pääsen elatisest kui loobun lapsest (hooldusõigusest)? September 27, 2018
  Perekonnaseaduse (PKS) § 102 lg 2 esimese lause kohaselt vanemad ei vabane lõike 1 kohaselt oma alaealise lapse ülalpidamise kohustusest. PKS § 110 lg 1 kohaselt ülalpidamiskohustus lõpeb õigustatud isiku või kohustatud isiku surmaga. Kehtima jääb tagasiulatuva täitmise nõue ja nõude täitmata jätmisest tuleneva kahju hüvitamise nõue või niisuguse ettemakse tegemise nõue, mis on muutunud […]
  ÕIGUSNÕU
 • 24 h valvetelefon (lastekaitse)spetsialistidele helistamiseks September 7, 2018
  Juhul kui abivajava või hädaohus oleva lapse juhtumi lahendamisel on vajalik lastekaitsealane tugi – näiteks lapse olukorra hindamine, hädaohus oleva lapse ajutiselt perest eraldamine ja selle kohase otsuse tegemine vms ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga pole võimalik kontakti saada, on juhtumiga tegelevatel spetsialistide(politsei, turvakodu töötaja jt) võimalus helistada ööpäevaringselt sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna valvetelefonile. Piirkondlikud valvetelefoni numbrid […]
  ÕIGUSNÕU
 • Juristi abi pilk olnule ja olevale July 6, 2018
  16.06.2018. a. oli Õigusbüroo ÕIGUSNÕU jaoks erilise tähendusega päev. ÕIGUSNÕU kolis oma Narva mnt 150 asuvatest ruumidest välja, kus olime kliente nõustanud ja abistanud mitmeid aastaid. Alates 18.06.2018. a. asub ÕIGUSNÕU kontor J. Kunderi tänaval. Meie hubane kontor asub maja 0-korrusel ja on eraldi sissepääsuga. Seoses uude asukohta kolimisega olid 27.06.2018 oodatud kõik ÕIGUSNÕU sõbrad […]
  ÕIGUSNÕU
 • MÕTLE PÄRISELT LAPSELE JA ÄRA KIIRUSTA KOHTUSSE July 6, 2018
  Foto maalist: Bragolin-i “Nutvad lapsed” ÕIGUSNÕU jurist Õnneli Matt on 9 aastat spetsialiseerunud perekonnaasjadele Hetkel, mil vanemate omavahelised suhted muutuvad keerulisemaks, eelkõige pärast lahutust või kooselu lõppu, jääb vanemate vahele laps. Sellel hetkel saavad olema kõige suuremaks kannatajaks lapsed. Hooldusõiguse jagamise ja suhtluskorra kindlaksmääramise vaidlused on muutumas üha aktuaalsemaks ja probleemsemaks. Protsess on tihti pikk […]
  ÕIGUSNÕU
 • Kohtunike eriarvamus uue “elatisepoliitika” kohta April 11, 2018
  Riigikohtunike Peeter Jerofejevi ja Villu Kõve eriarvamus otsuse kohta tsiviilasjas nr 2-16-11905. Eriarvamuse punktidega 1-5 on ühinenud ka riigikohtunik Ants Kull. “1. Oleme kolleegiumi enamusega sama meelt, et ringkonnakohtu otsus tuli tühistada osas, milles ringkonnakohus arvas miinimumelatisest maha osa lapsetoetust. Meie arvates tulnuks aga asi saata ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks, mitte jõustada maakohtu otsus. 2. Meie arvates tulnuks ringkonnakohtu otsus […]
  ÕIGUSNÕU
 • Õnneli Matt-elatisrahast ja lastetoetustest ilma radikaalfeministliku agendata 25.09.2017 April 6, 2018
  Kui varasemalt oli lastetoetus 19 eurot, mis oli märkimisväärselt väike ja oleks võinud ka olemata olla, siis tänaseks on see tõusnud 50 euroni kuus ühe alaealise lapse kohta. Kolme lapse puhul on riik tõstnud nüüdseks toetuse 500 euroni. See summa on üsna motiveeriv, et pered, kus hetkel kasvavad üks või kaks last, mõtleksid ka kolmanda […]
  ÕIGUSNÕU
 • Head ÕIGUSNÕU sõbrad December 29, 2017
  ÕIGUSNÕU