RSS ÕIGUSNÕU UUDISED & ARTIKLID

 • Triin Lainemaa – Enim vajaminevad seadused raamatupidajate jaoks February 14, 2020
  Raamatupidaja ja juristi abi Raamatupidaja töös on kindlasti esmasel kohal raamatupidamise seadus, mis reguleerib raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldust läbi õiguslike aluste ning põhinõuete kehtestamise rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuvalt. Lisaks tuleb raamatupidamise seaduse juures käsitleda Eesti finantsaruandluse standardit, mis täpsustab raamatupidamise seaduses toodud arvestuste ja aruandluse põhimõtteid ning nõudeid. Paljuski võivad sõltuda raamatupidaja töös kasutatavad seadused […]
  ÕIGUSNÕU
 • Alina Reino: Ringkonnakohtu töö ja II kohtuastmesse pöördumine January 31, 2020
  Vastavalt PS §-le 15 igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega […]
  ÕIGUSNÕU
 • Cемейное примирение лучшая альтернатива судебному производству January 29, 2020
    Не смотря на то, что в Скандинавских странах и многих штатах США семейное примирение эффективно применяется на практике уже несколько десятков лет, на сегодняшний день в Эстонии семейное примирение является достаточно новым явлением. Многие не знают что есть такая альтернатива суду и не знают что этот процесс из себя представляет, какие вопросы и каким […]
  ÕIGUSNÕU
 • Perelepitus on parim alternatiiv kohtumenetlusele January 29, 2020
  Vaatamata perelepituse efektiivsele kasutamisele viimase paarikümne aasta jooksul Skandinaaviamaades ja USA paljudes osariikides, on Eesti jaoks perelepitus üsna uus ilming. Paljud ei tea et kohtusse pöördumisele eksisteerib alternatiivne viis, milleks on perelepitusteenus, mida see protsess endast kujutab, millised küsimusi ja mil viisil see võib aidata lahendada saab lugeda käesolevast artiklist. Artikli eesmärgiks on anda rohkem […]
  ÕIGUSNÕU
 • TEIE TEENISTUSES – perelepitaja Õnneli Matt (superviseeritav lepitaja, mag. iur) January 9, 2020
  Õnneli visoon, tulevikku vaatav suunitlus: “Vanematel tuleb jõuda laste huvides kokkulepeteni, sest teekond lapse kasvatamisel ja ühiste vanematena on pikk ja käänuline ja laps vajab mõlema vanema tuge ja toetust, niisamuti vajavad ka vanemad omavahelist koostööd ja mõistmist. Laps soovib näha oma vanemaid õnnelikena ja teineteisesse lugupidavalt suhtuvatena.” Foto: RAW Studio, fotograaf Oleg Harchenko Meik: […]
  ÕIGUSNÕU
 • Parem alternatiiv kohtule, ARVAMUS MTÜ-s pakuvad ÕNNELI MATT ja ALINA REINO perelepitust December 22, 2019
    ARVAMUS MTÜ-s pakuvad ÕNNELI MATT ja ALINA REINO perelepitust ja lepitust (EST, ENG, RUS). Väga hea kokkuvõtlik ja ülevaatlik artikkel. Kuid… Kohtusse pöördumise PAREMAKS alternatiiviks ja/või kohtueelseks etapiks on PERELEPITUS. Perelepitus ei suuna vanemaid taas kokku, vaid aitab neid nende uue suhte ehk vanemluse mõistmisel ja sellega laste huvides hakkama saamisel ja koostöö arendamisel. […]
  ÕIGUSNÕU
 • Praktikant Diana Žovnjarovitš August 7, 2019
  Oleme Dianaga tutvumise üle väga rõõmsad. Diana on kohusetundlik, asjalik, rõõmsameelne ja sobib hästi valitud erialale. Täname, et õppisid ja töötasid meiega! Parimat Sulle ka edaspidiseks!
  ÕIGUSNÕU
 • Как выбрать договорного представителя/юриста? Õnneli Matt & Alina Reino August 7, 2019
  Работу юриста смело можно сравнить с работой врача: Вы доверяете ему личную информацию, юрист вырабатывает стратегию, как врач назначает «лечение», от которого в дальнейшем будет зависеть исход дела, также как зависит выздоровление от назначенной схемы лечения. Поэтому, крайне важно ответственно подойти к вопросу выбора договорного представителя. Сегодня рынок данной сферы услуг очень широк, начиная с […]
  ÕIGUSNÕU
 • Kuidas valida lepingulist esindajat/juristi? (Õnneli Matt & Alina Reino) August 5, 2019
  Juristi ametit võib julgelt võrrelda arsti ametiga: Te usaldate talle isikliku info, jurist töötab välja strateegia nagu arst määrab ravi, millest edaspidi sõltub asja lõplik lahendus, nagu järgneb tervenemine pärast arsti määratud ravisekeemi järgimist. Seega, lepingulise esindaja valimisel on äärmiselt vajalik vastutustundlik lähenemine. Õigusvaldkonna teenuste turg on täna väga lai, alustades üksinda töötavatest juristidest ja […]
  ÕIGUSNÕU
 • Praktika ootused July 4, 2019
  ÕIGUSNÕU
 • ÕIGUSNÕU поддерживает необходимость придания гласности теме насилия в отношении мужчин. Сделали перевод важной статьи. May 13, 2019
  В юридическое бюро ÕIGUSNÕU обращается много мужчин, которые пострадали от насилия в семье. Посредством сетевой работы и сотрудничества с клиентами мы находим способы решения проблемы и оказания своевременной помощи. Конечно же необходимо больше говорить о таком явлении, как насилие против мужчин, информировать общественность об этом и вовремя замечать данное явление. Нужно найти подходящие меры борьбы […]
  ÕIGUSNÕU
 • Lasteröövid. Laste turvalisus, abiks (EST, RUS, ENG) April 29, 2019
  Vastavalt perekonnaseadusele on vanemal kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse eest. Lapse turvalisuse tagamine on üks tähtsamaid lapsevanema ülesandeid. Just vanemad peavad hindama ühe või teise olukorra potentsiaalset ohtu ja tegema endast kõikvõimaliku ohu ära hoidmiseks. Vastavalt Rahvusvaheliselt kadunud ja ekspluateeritud laste keskuse statistilistele andmetele kaob maailmas aasta jooksul 8 miljonit alaealist last. Kuidas […]
  ÕIGUSNÕU
 • 2018 Riigikohtu praktika analüüsid March 7, 2019
  https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/valmisid-jarjekordsed-kohtupraktika-ulevaated-1  
  ÕIGUSNÕU
 • Alina Sitkina tagasiside juristi praktikast ÕIGUSNÕU-s March 7, 2019
  https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLawConsult.ee%2Fposts%2F1310120119134970&width=500 Praktikakoha otsimisel oli minu jaoks tähtis leida selline koht, kus on võimalus rakendada maksimaalselt ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi, toetaks ja arendaks seni olemasolevaid teadmisi ja oskusi. Mul on väga hea meel, et mul oli võimalus praktika sooritada just ÕIGUSNÕU Õigusbüroos. Praktikale sain tänu ülikooli kursusekaaslasele, kes sooritas praktika selles õigusbüroos ning ta sai äärmiselt […]
  ÕIGUSNÕU
 • Riigikohtu praktika asenduskodus oleva alaealise lapse ülalpidamise kohustuse kohta January 8, 2019
  Asenduskodus osutatava teenuse (varasemas regulatsioonis asenduskoduteenus; kehtivas regulatsioonis asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus) riikliku rahastamise eesmärk on kaitsta asenduskodus viibiva lapse huve ning tagada tema vajaduste rahuldamine ka olukorras, kus vanemad ei täida lapse ülalpidamise kohustust. (Riigikohtu 25.04.2018 lahend tsiviilasjas nr 2-16-100215 p 17.1) Teenuse osutamise eesmärk ei ole kehtiva regulatsiooni kohaselt muutunud ning nii kehtiva kui ka […]
  ÕIGUSNÕU
 • Praktikant Alina koostas suurepärase juhise kaasomandi lõpetamata jätmise/ lõpetamise kohta November 9, 2018
  Käesoleva analüüsi jooksul arutatakse kehtiva seaduse kohase  kohtupraktikat kaasomandi lõpetamata jätmise osas. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja, mis alusel ehk põhjusel kohus võib kaasomandi lõpetamata jätta, kuna vastavalt asjaõigusseadusele §-le 76 lg-le 1 kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist, kui pooled ei saavutanud kohtuväliselt kokkulepet kaasomandi lõpetamise osas, nad pöörduvad kohtu poole ja tavaliselt […]
  ÕIGUSNÕU
 • Практикант Аlina Sitkina о прошедшей конференции в честь Дня отца November 9, 2018
  Меня зовут Алина Ситкина, я являюсь студенткой юридического факультета (магистратура) Таллиннского университета и в данный момент прохожу практику в юридическом бюро ÕIGUSNÕU. В понедельник, 5 ноября прошла конференция в честь Дня отца под девизом “Хочу нормальную семью“, на которую я попала благодаря приглашению руководителя моей практики, юриста Õnneli Matt. В роли выступающих были Mari Lill, […]
  ÕIGUSNÕU