PRIVAATSUSPOLIITIKA

kehtiv alates 24.05.2018

 

ÕIGUSNÕU OÜ privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust. Privaatsuspoliitika annab kuidas ettevõttes isikuandmete töötlemine toimub. ÕIGUSNÕU OÜ-l on õigus muuta privaatsuspoliitikat vastavalt määruse ja seaduse muudatustele.

 

I MÕISTED

 

  1. Kliendiandmed on igasugune info, mis on ÕIGUSNÕU OÜ-l kliendi kohta teada (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, eluline info).
  2. Kliendiandmete töötlemine on igasugune toiming kliendiandmetega sh kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, edastamine.
  3. Kliendiks on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada ÕIGUSNÕU OÜ poolt saadavaid teenuseid.
  4. Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient, ÕIGUSNÕU OÜ ega ka selle töötaja.
  5. Põhimõtted on käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted, mis reguleerivad Eesti õiguse alusel toimuvat kliendiandmete töötlemist ÕIGUSNÕU OÜ poolt.
  6. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb andmeid ÕIGUSNÕU OÜ Õigusbüroo nimel.
  7. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks kliendiandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

II ÜLDOSA

 

2.1. ÕIGUSNÕU OÜ ja nende töötajad töötlevad kõiki isikuandmeid kooskõlas käesolevate põhimõtetega.

2.2. Kui olete ÕIGUSNÕU OÜ klient, siis on Teie isikuandmete töötlemise aluseks täidetud nõusolekuvorm.

2.2. Käesolevaid põhimõtteid kohaldab ÕIGUSNÕU OÜ ka kliendi esindajate ees, samuti kliendi kohustusi ÕIGUSNÕU OÜ ees.

2.3. Kliendiandmete töötlemise eesmärk on klientide parem teenindamine, lepingute sõlmimine (nõusolekuavaldus) ja nende täitmine, pakkumiste tegemine (sellest on võimalik loobuda nõusolekuavalduses), õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine.

2.4. Igapäevases tegevuses, sealhulgas põhimõtete kehtestamisel ja järgmisel lähtub ÕIGUSNÕU OÜ isikuandme kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja teiste asjakohaste õigusaktide ning järelvalveorganite sätetest ja regulatsioonidest.

2.5. ÕIGUSNÕU OÜ tagab kliendi andmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise üksnes mahus, mis on vajalik ja ettenähtud kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

2.6. Kliendiandmete õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendab ÕIGUSNÕU OÜ vajalikke, organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. ÕIGUSNÕU OÜ töötajatel on õigus töödelda kliendiandmeid üksnes tööülesannete täitmiseks.

2.7. ÕIGUSNÕU OÜ-l on lähtuvalt kehtivatest õigusaktides õigus igal hetkel oma põhimõtteid ühepoolselt muuta.

2.8. Põhimõtete muutmisest teavitatakse klienti vähemalt kaks kuud ette. ÕIGUSNÕU OÜ-l ei ole kohustus järgida etteteatamistähtaega, kui muudatused on tingitud õigusaktide muutumisest.

2.9. Põhimõttes kehtivad kõikidele ÕIGUSNÕU OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sealhulgas ka kliendisuhetele, mis on tekkinud enne põhimõtete jõustumist.

 

III KLIENDIANDMED

 

3.1. ÕIGUSNÕU OÜ töötleb kõiki kliendiandmeid, mida ÕIGUSNÕU OÜ on teada saanud kliendile teenuse osutamisel.

3.2. Töödeldavateks kliendiandmeteks on peamiselt, kuid mitte ainult:

3.2.1 Kliendi isiklikud andmed (isikukood, residentsus, info pere kohta jne);

3.2.2. Kliendi kontaktandmed (e-post, telefoninumber, aadress jne);

3.2.3. Kliendi tegevusala andmed (haridus, töökoht jne);

3.2.4. Kliendi finantsandmed (sissetulekud, majanduslik olukord jne);

3.2.5. Andmed kliendi tehingute kohta (vara ost-müük, laenud, võlad jne);

3.2.6. Õigusaktidest tulenevad kliendiandmed (uurimisorganid, kohtutelt järelpärimise kaudu jne);

 

IV KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE

 

4.1. Kliendiandmete töötlemine, nende avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele toimub:

4.1.1. Kliendi nõusolekuta seaduse või muu õigusakti täitmiseks või kliendi nõusolekuta kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks või kliendi nõusolekul muu eesmärgi täitmiseks.

4.2. Olenevalt kliendiandmetest võivad mitmed kliendiandmed olla töötlemiseks erinevatel alustel (seaduse täitmiseks, lepingu täitmiseks jne).

4.3. Töödeldavateks kliendiandmeteks võivad olla nii kliendi enda poolt edastatud teave kui ka avalikest allikatest ja kolmandatel isikutelt õiguspäraselt kogutud teave.

4.4. Lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks toimub kliendi andmete töötlemine nõusolekuta:

4.4.1. Kliendiga sõlmitud lepingust või sellega seotud lepingust tulenevate õiguste täitmiseks;

4.4.2. Rikutud või vaidlustatud õiguste realiseerimiseks (sh andmete edastamine ÕIGUSNÕU OÜ esindajale);

4.5. Klient annab nõusoleku, et ÕIGUSNÕU OÜ võib isikuandmeid töödelda selleks, et:

4.5.1. Pakkuda kliendile ÕIGUSNÕU OÜ juriidilisi teenuseid, sh edastada personaalseid pakkumisi e-posti teel (nõusolekuavalduses on võimalik pakkumiste saatmisest loobuda);

4.5.2. Teostada uuringuid ja küsitlusi kliendi ootuste ja harjumuste paremaks teostamiseks;

4.5.3. Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemiseks täidab klient vastava nõusolekuvormi, millega annab loa oma isikuandmeid töödelda. Kliendil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb saata vastav avaldus kontaktandmetes märgitud aadressile.

 

 

V KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

 

5.1. ÕIGUSNÕU OÜ-l on õigus salvestada kõik sidevahendi teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks.

5.2. Enda, oma töötajate ja klientide vara kaitseks ning Õigusbüroo töötajate ja klientide turvalisuse kaitsmise eesmärgil võib ÕIGUSNÕU OÜ jälgimisseadmete abil jälgida enda kasutuses olevaid ruume ja nende ümbrust ning võivad jälgimise tulemused digitaalselt salvestada.

 

5.3. Jälgimisseadmete salvestisi võib ÕIGUSNÕU OÜ õiguste kaitsmisel ja kohustuse täitmisel ning kliendi poolt tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või ÕIGUSNÕU OÜ-le tekitatud kahju tõendamisel. Salvestisi on ÕIGUSNÕU OÜ kohustatud avaldama õigusaktides sätestatud korras.

 

VI KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE

 

6.1. ÕIGUSNÕU OÜ-l on õigus avalikustada kliendiandmeid teenuse osutamisega seotud isikutele:

6.1.1. Teenuse osutajatele;

6.1.2. Tõlkebüroo, kui tegemist on võõrkeelt kõneleva kliendiga ja tema dokumendid on võõrkeeles;

6.1.3. Kolmandatele isikutele, kui klient on rikkunud kohustusi (nt täiturile);

6.1.4. Kolmandatele isikutele tulenevalt õigusaktide täitmisest (uurimisasutused, notar jne);

6.1.5. Volitatud töötlejatele;

 

VII KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

 

7.1. Kliendiandmete töötlemisel lähtub ÕIGUSNÕU OÜ andmete kvaliteedi põhimõttest.

7.2. Kliendil on kohustus anda üksneid õigeid ja asjakohaseid isikuandmeid ÕIGUSNÕU OÜ-le, samuti teavitama ÕIGUSNÕU OÜ-d andmete muutusest. ÕIGUSNÕU OÜ-l on õigus nõuda täiendavat infot ja dokumente, tõendamaks, et kliendiandmed on muutunud. Klient on kohustatud nõutud dokumente ja informatsiooni edastama.

7.3.Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ÕIGUSNÕU OÜ kontoris või veebivahendusel. Kliendil on kohustus teatada asjaolust, kui andmed ei vasta tegelikkusele.

7.4. Kliendil on õigus nõuda ÕIGUSNÕU OÜ-lt kliendiandmete töötlemise lõpetamist ja/või kustutamist, kui klient leiab, et ÕIGUSNÕU OÜ poolt töötlemine eesmärk ei põhine ei õigusaktis nimetatud alusel ega ka kliendi nõusolekul.

7.5. Kliendiandmete töötlemine ÕIGUSNÕU OÜ poolt kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni (säilitamistähtaeg).

 

VIII KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

8.1. Kliendil on õigus saada oma andmete töötlemise kohta informatsiooni ÕIGUSNÕU OÜ poolt igal ajal. Kliendil on õigus esitada ÕIGUSNÕU OÜ-le avaldusi, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

8.2. Kliendil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või pädeva kohtu poole oma rikutud õiguste kaitseks.

8.3. Kui ÕIGUSNÕU OÜ poolt on rikutud kliendi õigusi, siis on kliendil õigus nõuda ÕIGUSNÕU OÜ poolt tekitatud kahju hüvitamist.

8.4. Palume pöörduda tekkinud küsimuste või kaebustega seoses kliendiandmete töötlemise, avalikustamise, edastamise, salvestamise ja kaitsega ÕIGUSNÕU OÜ poole aadressil isikuandmed@lawconsult.ee

 

Teie parimates huvides

ÕIGUSNÕU